skip to Main Content

Privacy- en cookiebeleid
Met onderstaand privacy- en cookiebeleid wil TRX Music inzicht geven hoe zij met jouw gegevens omgaat en hoe zij deze zal gebruiken. Mocht je naar aanleiding van dit privacy- en cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact info@trxmusic.com. Als je dit privacy- en cookiebeleid hebt geaccepteerd op een website of app van TRX Music, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere TRX Music domeinen. De websites en de apps waarvoor een toestemming geldt zijn:

 • www.trxmusic.com
 • www.search.trxmusic.com

Definities
In dit Privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen of definities gebruikt:
a.) Privacy- en cookiebeleid: de op deze pagina beschreven onderwerpen, thema’s en voorwaarden van de handelswijze van TRX Music op haar websites en apps.
b.) Dienstverlening: de diensten die TRX Music aan jou aanbiedt. Denk aan de websites en apps.
c.) Persoonsgegevens: elke vorm van informatie waarmee TRX Music jou direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres.
d.) Verwerking (Verwerken, Verwerkt): al het gebruik van jouw Persoonsgegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. TRX Music verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de websites of apps van TRX Music.
e.) Account: je persoonlijke registratie via de bovenstaande websites of apps van TRX Music waarmee jij toegang tot de Dienstverlening krijgt.
f.) Apparaten: de verschillende apparaten, zoals PC’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.
g.) Content: tekst, informatie en audiovisueel materiaal die TRX Music als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.
h.) TRX Music: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRX Music B.V., Maus Gatsonidesweg 10, 2031 AG Haarlem. TRX Music is de verantwoordelijke entiteit voor de Verwerking van jouw Persoonsgegevens. Onder TRX Music worden ook de Verwerkingen ten behoeve van TRX Music en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen verstaan.

Welke Persoonsgegevens Verwerkt TRX Music van jou?
TRX Music Verwerkt de volgende Persoonsgegevens van jou, voor de doeleinden die later in dit privacy- en cookiebeleid zijn toegelicht:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Land;
 • Voorkeuren en eventueel geolocatie na uitdrukkelijke toestemming

Het is niet vanzelfsprekend dat TRX Music alle hierboven genoemde gegevens van jou gebruikt. Dit hangt af van doeleinden zoals die verder in onderstaand privacy- en cookiebeleid worden beschreven. TRX Music heeft bewust gekozen geen bijzondere Persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

Voor welke doelen Verwerkt TRX Music jouw Persoonsgegevens?
TRX Music verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.) Om de Dienstverlening te kunnen bieden: TRX Music gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content. Gegevens die bij registratie of gebruik van een Account worden opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kunnen worden gebruikt om na te gaan of je voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld (wijzigingen in) de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).
b.) Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die tijdens de registratie of gebruik van de Dienstverlening worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en de betaling voor de Dienstverlening.
c.) Voor toezending van nieuwsbrieven en acties: TRX Music kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, zogenaamde push-berichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om jou op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Je kan je hiervoor op elk gewenst moment voor afmelden.
d.) Om misbruik tegen te gaan: TRX Music Verwerkt jouw Persoonsgegevens en je gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.
e.) Naleving wet- en regelgeving: Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op TRX Music rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
f.) Profiel opbouwen: TRX Music streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Om dit te kunnen doen, houdt TRX Music een profiel bij op basis van je gebruik van de Dienstverlening om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Bijvoorbeeld doordat TRX Music bijhoudt welke Content je opvraagt of welke aankopen (zoals tickets, consumpties, merchandise of reispakket) je doet. Of doordat TRX Music je locatiegegevens (na uitdrukkelijke toestemming) gebruikt. Op basis van deze interesses kan TRX Music dan de Content, inclusief advertenties op TRX Music websites en apps, (laten) aanpassen.
TRX Music kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. TRX Music is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. TRX Music deelt met de adverteerders enkel de beschrijvende informatie (voorbeeld, maar niet beperkt tot: vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar), zodat advertenties aansluiten bij de interesses.
g.) Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: TRX Music gebruikt jouw gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers je de Content opvraagt.
h.) Voor marktonderzoek: TRX Music kan contact opnemen met jou en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. TRX Music kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan jou en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien daarvoor eerst toestemming is gegeven.

Op basis van welke grondslag Verwerkt TRX Music jouw Persoonsgegevens?
TRX Music Verwerkt jouw Persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om haar Dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat TRX Music jou hiermee toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zijn dat TRX Music jouw Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. TRX Music kan de gegevens ook Verwerken omdat zij hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zal TRX Music altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Tot slot kan TRX Music Persoonsgegevens Verwerken op basis van je toestemming. TRX Music vraagt bijvoorbeeld jouw toestemming voordat ze tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat ze je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

Hoe verkrijgt TRX Music jouw Persoonsgegevens?
TRX Music verkrijgt jouw Persoonsgegevens op de volgende manieren:
a.) Direct van jou zelf: bijvoorbeeld als jij een Account aanmaakt, als jij jezelf opgeeft voor een speciale actie of promotie, als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als TRX Music jou de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op hun websites of apps).
b.) Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening: jij hebt met jouw Account toegang tot de Dienstverlening. Daarnaast kan TRX Music de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder Account. Als jij daarvoor toestemming geeft, kan TRX Music in het kader van de Dienstverlening de unieke kenmerken van het gebruikte Apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het Account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee jij toegang hebt tot de Dienstverlening, kan TRX Music bijhouden welk gebruik jij maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele Apparaten, wordt in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat doorgegeven aan TRX Music. Voorafgaand aan installatie van een app op een mobiel Apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan jou gevraagd om jouw locatiegegevens vast te mogen leggen en te mogen gebruiken. TRX Music maakt daarnaast gebruik van cookies (zie onderstaand in dit privacy- en cookiebeleid) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening.
c.) Van derden: als jij of een andere bezoeker van een website of app bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in de Dienstverlening, kan TRX Music bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals – maar niet beperkt tot – Facebook en Twitter. TRX Music kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. TRX Music maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en haar websites en apps in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een leverancier die het voor TRX Music inzichtelijk maakt hoe jij een TRX Music website bekijkt (waar klik je op en hoe vaak). Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van jou voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Voorbeelden zijn, maar niet beperkt tot, iDeal en PayPal die de betalingstransacties verzorgt tussen jou en diensten en producten die TRX Music aanbiedt.

Met wie deelt TRX Music jouw Persoonsgegevens?
a.) Binnen de organisatie van TRX Music: de verzamelde Persoonsgegevens worden door TRX Music mede Verwerkt voor de aan TRX Music gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy- en cookie beleid worden beschreven.
b.) Met (andere) leveranciers van TRX Music: TRX Music kan jouw Persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenter, incassobureau, marktonderzoeksbureau, eventpartners of de partij die in opdracht van TRX Music betrokken is bij de technische realisatie van een website of app). Waar mogelijk verplicht TRX Music deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat TRX Music het doel en middelen voor deze Verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens de instructies en (beveiliging)standaarden van TRX Music met jouw gegevens mag omgaan. De voorwaarden legt TRX Music met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
Als derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft TRX Music met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluit TRX Music een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluit TRX Music ook het modelcontract af of laat TRX Music dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.
c.) Met andere partners van TRX Music: in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan TRX Music voor marketingdoeleinden Persoonsgegevens verstrekken aan andere door TRX Music geselecteerde partners. Daarvoor zal TRX Music eerst afzonderlijk toestemming aan je vragen.
d.) Met de autoriteiten en anderen: In uitzonderlijke gevallen kan TRX Music Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als TRX Music daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Hoe lang bewaart TRX Music jouw Persoonsgegevens?
TRX Music bewaart jouw Persoonsgegevens zolang noodzakelijk is. TRX Music bewaart jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van de Dienstverlening en bij inactiviteit een periode van 3 (drie) jaar erna. Dit doet TRX Music zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van de Dienstverlening. Ben je een lange periode inactief (langer dan 3 (drie) jaar), dan zal TRX Music jouw gegevens mogen verwijderen. Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat TRX Music bepaalde gegevens nog langer moet bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 (zeven) jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Hoe beveiligt TRX Music jouw Persoonsgegevens?
TRX Music handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de Verwerking van jouw Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Als TRX Music derden inschakelt, dan legt zij deze een zelfde beveiligingsniveau op.

Wat zijn jouw rechten?
Personen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Jij kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de Persoonsgegevens die door TRX Music Verwerkt worden en deze desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van TRX Music via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of jouw gegevens (laten) verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Tot slot wijst TRX Music je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
TRX Music probeert ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Ook kun je voor het uitoefenen van deze rechten contact opnemen via het e-mailadres mail@ddmca.com. TRX Music zal binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Wat zijn Cookies en hoe werken ze?
Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites of apps kunnen worden geplaatst op jouw Apparaten. Zo kan je bijvoorbeeld bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op jouw Account. Ook van andere bezoekers van de websites van TRX Music (die niet zijn ingelogd met een Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als jij je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover TRX Music met behulp van cookies Persoonsgegevens verzamelt, worden die Verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy- en cookie beleid. Voordat TRX Music niet-functionele cookies plaatst, informeert TRX Music je hierover en vraagt het jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. TRX Music plaatst zelf cookies om jou bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat je opnieuw moet inloggen met je Account. TRX Music kan ook cookies plaatsen voor het maken van profielen. TRX Music kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door TRX Music als je als bezoeker doorklikt naar websites van derden waar TRX Music advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt TRX Music gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen voor TRX Music ook cookies op jouw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe je de Dienstverlening gebruikt. Bijvoorbeeld Google Analytics. Cookies van derde partijen worden door derde partijen op jouw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van TRX Music. Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking cookies” achter op je Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat jouw surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die je bezoekt. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Twitter kunnen cookies plaatsen via de websites van TRX Music. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van TRX Music kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Onderstaand laat een overzicht zien van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites of apps van TRX Music:

 • Cookie consent (voor het opslaan van de cookie voorkeuren);
 • Google Tag manager (analyse pixel die wordt gebruikt voor verbetering van de website en apps);
 • Google Analytics (analyse pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)
 • GA Audience (analyse pixel die wordt gebruikt voor het beter inzichtelijk maken van de doelgroep);
 • Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook)
 • Intercom (de informatie uit de dialoog wordt gebruikt om tot de juiste relevante antwoorden te komen waar je naar op zoek bent)

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van TRX Music en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan het privacy- en cookiebeleid van deze partijen die zij publiceren op hun websites of apps. Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help-functie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd.

Een bezoeker van de website of een gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, moet deze instellingen zelf wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat je geen gebruik kan maken van (alle mogelijkheden van) de Dienstverlening.

Maakt TRX Music aanpassingen van het privacy- en cookiebeleid?
Het kan zijn dat TRX Music in de toekomst besluit tot een (eenzijdig) aanpassing van dit privacy- en cookiebeleid. TRX Music raadt dan ook aan om regelmatig dit privacy- en cookiebeleid op wijzigingen te controleren. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan zal TRX Music jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy- en cookiebeleid. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiebeleid kan altijd op de betreffende TRX Music websites of apps worden geraadpleegd.

 

Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.